< Trở lại

DANH MỤC THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

 

 Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Các danh mục liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ban hành kèm theo thông tư 20/2017/TT-BYT bao gồm:

– Danh mục dược chất gây nghiện, thuốc phối hợp chứa dược chất gây nghiện.
– Danh mục dược chất hướng thần, thuốc phối hợp chứa dược chất hướng thần.
– Danh mục tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phối hợp chứa tiền chất.
– Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

DANH MỤC DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TTTÊN QUỐC TTÊN KHOA HỌC
1ACETYLDIHYDROCODEIN(5 α, 6 α) – 4,5 – epoxy – 3 – methoxy – 17 methyl – morphinan – 6 – yl – acetat
2ALFENTANILN – [1 – [2 – (4 – ethyl – 4,5 – dihydro – 5 – oxo – 1 H – tetrazol – 1 – yl) ethyl] – 4 – (methoxymethyl) – 4 – piperidinyl] – N – Phenylpropanamide
3ALPHAPRODINEα – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine
4ANILERIDINE1 – para-aminophenethyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester)
5BEZITRAMIDE(1 – (3 – cyano – 3, 3 – diphenylpropyl) – 4 (2 – oxo – 3 – propionyl – 1 – benzimidazolinyl) – piperidine)
6BUTORPHANOL(-) – 17 – (cyclobutylmethyl) morphinan – 3,14 diol
7CIRAMADOL(-) – 2 – (α – Dimethylamino – 3 – hydroxybenzyl) Cyclohexanol
8COCAINEMethyl ester của benzoylecgonine
9CODEINE(3 – methylmorphine)
10DEXTROMORAMIDE((+) – 4 [2 – methyl – 4 – oxo -3,3 – diphnyl – 4 (1 – pyrrolidinyl) – butyl] – morpholine)
11DEZOCIN(-)- 13 β- Amino- 5,6,7,8,9,10,11 α, 12 octahydro- 5α- methyl-5, 11- methanobenzo- cyclodecen-3- ol
12DIFENOXIN(1- (3 cyano- 3,3- Diphenylpropyl)- 4- Phenylisonipecotic acid
13DIHYDROCODEIN6- hydroxy- 3- methoxy-N- methyl-4,5-epoxy- morphinan
14DIPHENOXYLATE1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
15DIPIPANONE4,4- Diphenyl-6- Piperidino-3- heptanone.
16DROTEBANOL(3,4- Dimethoxy- 17- Methyl morphinan-6 β, 14 diol)
17ETHYL MORPHIN3- Ethylmorphine
18FENTANYL(1- Phenethyl-4-N- Propionylanilinopiperidine)
19HYDROMORPHONE(Dihydromorphinone)
20KETOBEMIDON(4- meta- hydroxyphenyl-1- methyl-4- propionylpiperidine)
21LEVOMETHADON(3- Heptanone, 6- (dimethylamino)-4,4- Diphenyl, (R)
22LEVORPHANOL((-)- 3- hydroxy- N- methylmorphinan)
23MEPTAZINOL(3(3- Ethyl-1- methylperhydroazepin-3- yl) phenol
24METHADONE(6- dimethylamino- 4,4- diphenyl-3- heptanone)
25MORPHINEMorphinan-3,6 diol, 7,8-didehydro- 4,5- epoxy- 17 methyl – (5 α, 6 α)
26MYROPHINEMyristylBenzylmorphine
27NALBUPHIN17- Cyclobutylmethyl- 7,8- dihydro- 14- hydroxy- 17- normorphine
28NICOCODINEMorphinan- 6- ol, 7,8- Dihydrro- 4,5- epoxy- 3- methoxy- 17- methyl- 3- pyridin mecarboxxylate (ester), (5α, 6α)
29NICODICODINE6- Nicotinyldihydrocodeine
30NICOMORPHINE3,6- Dinicotinylmorphine)
31NORCODEINEN- Dimethylcodein
32OXYCODONE(14- hydroxydihydrocodeinone)
33OXYMORPHONE(14- hydroxydihydromorphinone)
34PETHIDINE(1- methyl-4- phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester)
35PHENAZOCINE(2’- Hydroxy-5,9- Dimethyl-2- Phenethyl-6,7- Benzomorphan)
36PHOLCODIN(Morpholinylethylmorphine)
37PIRITRAMIDE(1-(3- cyano-3,3- diphenylpropyl-4-(1- piperidino)- piperidine- 4- carboxylic acid amide)
38PROPIRAM(N- (1- Methyl- 2 piperidinoethyl- N- 2- pyridyl Propionamide)
39REMIFENTANIL1-(2-methoxy carbonylethyl)-4- (phenylpropionylamino)piperidine-4- carboxylic acid methyl ester
40SUFENTANIL(N-[4- (methoxymethyl)-1- [2- (2- thienyl)- ethyl]-4- piperidyl]- propionanilide)
41THEBACON(Acetyldihydrocodeinone)
42TONAZOCIN MESYLAT(±)-1-[(2R*,6S*,11S*)- 1,2,3,4,5,6- hexahydro- 8- hydroxy- 3,6,11- trimethyl- 2,6- methano-3- Benzazocin- 11- yl]-3-one-methanesulphonate
43TRAMADOL(±)- Trans- 2- Dimethylaminomethyl-1- (3- methoxy phenyl) cyclohexan-1-ol

Danh mục này bao gồm:

– Đồng phân của các chất trên nếu nó tồn tại dưới dạng tên của một chất hóa học cụ thể.

– Các ester và ether của các chất trên nếu chúng tồn tại trừ trường hợp chúng xuất hiện ở các danh mục khác.

– Muối của các chất trên, bao gồm cả các muối của ester, ether và những đồng phân của các chất trên nếu tồn tại.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TTTÊN QUỐC TTÊN THÔNG DỤNG KHÁCTÊN KHOA HC
1ALLOBARBITAL 5,5-diallylbarbituric acid
2ALPRAZOLAM 8- chloro -1- methy -6- phenyl – 4H -s- triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiazepine
3AMFEPRAMONEDiethylpropion2-(diethylamino) propiophenone
4AMINOREX 2- amino-5- phenyl- 2-oxazoline
5AMOBARBITAL 5 -ethyl-5 -isopentylbarbituric acid
6BARBITAL 5,5-diethylbarbituric acid
7BENZFETAMINEBenzphetamineN-benzyl-N, α- dimethylphenethylamine
8BROMAZEPAM 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2- pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepine-one
9BROTIZOLAM 2- bromo-4-(o-chlorophenyl)-9 methyl-6H-thieno(3,2-f)-s- triazolo(4,3- α)(1,4) diazepine
10BUPRENORPHINE 21 -cyclopropyl-7-a[(S)-1 – hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]- 6,14-endo-ethano-6,7,8,14- tetrahydro oripavine
11BUTALBITAL 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
12BUTOBARBITAL 5-butyl-5- ethylbarbituric acid
13CAMAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy- 1 -methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
14CHLODIAZEPOXID 7-chloro-2-(methylamino)-5- phenyl-3H-1,4-benzodiazepine- 4-oxide
15CATHINE(+)-norpseudo- ephedrine(+)-(R)-α-[(R)-1- aminoethyl]benzyl alcohol
16CLOBAZAM 7-chloro-1 -methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4 (3H,5H) dione
17CLONAZEPAM 5- (o-chlorophenyl)-1,3-dihydro- 7- nitro- 2H -1,4 – benzodiazepine-2 -one
18CLORAZEPATE 7- chloro – 2,3 – dihydro – 2 – oxo -5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine -3-carbocilic acid
19CLOTIAZEPAM 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3 dihydro-1 methyl-2H- thieno[2,3e]-1,4 -diazepin -2- one
20CLOXAZOLAM 10-chloro-11b-(o- chlorophenyl)2,3,7,11b- tetrahydrooxazolo- [3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H) -one
21DELORAZEPAM 7-chloro-5- (o-chlorophenyl)-1,3 dihydro-2H-1,4 benzodiazepin-2 – one
22DIAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-1 -methyl- 5-phenyl-2H-1,4 benzodiazepin- 2 – one
23ESTAZOLAM 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α] [1,4]benzodiazepin
24ETHCHLORVYNOL 1 – chloro -3- ethyl -1- penten -4 – yn -3-ol
25ETHINAMATE 1- ethynylcyclohexanol carbamate
26ETHYLLOFLAZEPATE ethyl -7- chloro -5- (0- fluorophenyl) -2,3 – dihydro -2 – oxo -1H-1,4 -benzodiazepine -3- carboxylate
27ETILAMFETAMINEN-ethylamphetamineN-ethyl-α-methylphenethylamine
28FENCAMFAMIN N- ethyl-3- phenyl-2- norbornanamine
29FENPROPOREX (±) -3- [(α- methylphenethyl) amino] propionitrile
30FLUDIAZEPAM 7-chloro -5- (o-fluorophenyl) – 1,3-dihydro -1- methyl- 2H – 1,4- benzodiazepin -2- one
31FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorophenyl) -1,3 -dihydro- 1- methyl -7- nitro-2H-1,4 benzodiazepin -2- one
32FLURAZEPAM 7-chloro-1-[2- (diethylamino)ethyl] -5-(o- fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H- 1,4-benzodiazepin -2 – one
33GLUTETHIMID 2-ethyl-2-phenylglutarimide
34HALAZEPAM 7-chloro-1,3- dihydro -5- phenyl- 1-(2,2,2 -trifluoroethyl)-2H-1,4- benzodiazepin -2 – one
35HALOXAZOLAM 10-bromo-11b -(o-fluorophenyl)- 2,3,7,11b tetrahydrooxazolo [3,2-d] [1,4] benzodiazepin -6 (5H) -one
36KETAZOLAM 11-chloro -8,12b – (dihydro – 2,8 – dimethyl – 12b – phenyl – 4H – [1,3] oxazino[3,2-d] [l,4] benzodiazepin-4,7 (6H)-dione
37KETAMIN (±) -2- (2-Clorophenyl)-2- methylaminocyclohexanone.
38LEFETAMINSPA(-)-N,N-dimethyl-1,2- diphenylethylamine
39LISDEXAMFETAMINE (2S)-2,6-diamino-N-[(1S)-1- methyl-2-phenylethyl] hexanamide dimethanesulfonate
40LOPRAZOLAM 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro- 2-[(4-methyl-1 -piperazinyl) methylene] -8-nitro- 1H-imidazol[1,2-α] [1,4] benzodiazepin -1 -one
41LORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3- dihydro-3-hydroxy-2H-1,4 benzodiazepin -2 – one
42LORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3- dihydro-3-hydroxy-1-methyl- 2H-1,4 benzodiazepin -2 – one
43MAZINDOL 5-(p-chlorophenyl)- 2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a] isoindol-5-ol
44MEDAZEPAM 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl- 5-phenyl-1H-1,4 benzodiazepine
45MEFENOREX N-(3- chloropropyl)- α – methylphenethylamine
46MEPROBAMAT 2-methyl-2-propyl – 1,3- propanediol, dicarbamate
47MESOCARB 3- (α methylphenethyl)- N- (phenylcarbamoyl) sydnone imine
48METHYLPHENIDATE Methyl α -phenyl-2- piperidineacetate
49METHYLPHENO-BARBITAL 5-ethyl-1 -methyl -5- phenylbarbituric acid
50METHYPRYLON 3,3 diethyl-5- methyl-2,4 piperydine- dione
51MIDAZOLAM 8- chloro- -6- (o-fluorophenyl) – 1-methyl-4H-imidazol[1,5-a] [1,4] benzodiazepine
52NIMETAZEPAM 1,3 dihydro -1- methyl-7-nitro-5- phenyl-2H-1,4 benzodiazepin-2- one
53NITRAZEPAM 1,3 dihydro -7-nitro-5-phenyl- 2H-1,4 benzodiazepin-2-one
54NORDAZEPAM 7-chloro- 1,3 dihydro-5- phenyl- 2H-1,4 benzodiazepin-2-one
55OXAZEPAM 7-chloro- 1,3 dihydro- 3 hydroxy-5- phenyl-2H-1,4 benzodiazepin- 2-one
56OXAZOLAM 10-chloro–2,3,7,11b- tetrahydro- 2-methyl-11b- phenyloxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H) -one
57PENTAZOCIN (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6- hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3- methyl-2-butenyl)-2,6-methano- 3-benzazocin-8-ol
58PENTOBARBITAL 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
59PHENDIMETRAZIN (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
60PHENOBARBITAL 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
61PHENTERMIN α,α- dimethylphenethylamine
62PINAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
63PRAZEPAM 7-chloro -1- (cyclopylmethyl) – 1,3 – dihydro -5- phenyl -2H- 1,4-benzodiazepin-2-one
64PYROVALERONE 4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone
65SECBUTABARBITAL 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
66TEMAZEPAM 7- chloro – 1,3 – dihydro -3- hydroxy-1 -methyl-5-phenyl – 2H- 1,4-benzodiazepin -2- one
67TETRAZEPAM 7-chloro-5-(1 -cyclohexen-1 -yl)- 1,3 dihydro-1 -methy1-2H-1,4 benzodiazepin -2- one
68TRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1 – methyl-4H-s-triazolo[4,3-α] [1,4] benzodiazepin
69VINYLBITAL 5-(1-methylbutyl)-5- vinylbarbituric acid
70ZOLPIDEM N,N,6- trimethyl-2-p- tolylimidazol [1,2-α] pyridine- 3- acetamide

Danh mục này bao gồm các muối của các chất ghi trong Bảng này, khi các muối đó có thể hình thành và tồn tại.

PHỤ LỤC III

DANH MỤC TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TTTÊN QUỐC TẾTÊN KHOA HỌC
1EPHEDRINE([R-(R*, S*)]–[1- (methylamino)ethyl]- Benzenemethanol
2N-ETHYLEPHEDRIN1 -Ethylephedrin
3N-METHYLEPHEDRIN/ METHYLEPHEDRIN/
DL-METHYLEPHEDRIN
(1R, 2S)-2- (dimethylamino)-1 – phenyl- propanol
4PSEUDOEPHEDRINE[S-(R*,R*)]–[1- (methylamino)ethyl]- Benzenemethanol
5ERGOMETRINEErgoline-8-carboxamide,9,10- didehydro-N-(2-hydroxy-1 – methylethyl)-6-methy- [8 β(s)].
6ERGOTAMINEErgotaman-3’, 6’, 18 ’-trione, 12’- hydroxy-2 ’ -methyl- 5’ – (phenylmethyl)-(5)
7N-ETHYLPSEUDOEPHEDRINEthyl methyl amino – phenyl – propane – 1 – ol
8N-METHYLPSEUDOEPHEDRINDimethylamino – phenyl – propane – 1 – ol

Danh mục này bao gồm các muối của các chất ghi trong Bảng này, khi các muối đó có thể hình thành và tồn tại.

PHỤ LỤC IV

BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TTTÊN DƯỢC CHT GÂY NGHINHÀM LƯỢNG DƯỢC CHT TÍNH THEO DẠNG BAZƠ TRONG MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM ĐàCHIA LI
(Tính theo mg)
NNG ĐỘ DƯỢC CHẤT TÍNTHEO DẠNG BAZƠ TRONG SẢN PHM CHƯA CHIA LI
(Tính theo %)
1ACETYLDIHYDROCODEIN1002,5
2COCAINE 0,1
3CODEINE1002,5
4DIFENOXINKhông quá 0,5 mg Difenoxin và với ít nhất 0,025 mg Atropin Sulfat trong một đơn vị sản phẩm đã chia liều. 
5DIPHENOXYLATEKhông quá 2,5 mg Difenoxylat và với ít nhất 0,025 mg Atropin Sulfat trong một đơn vị sản phẩm đã chia liều. 
6DIHYDROCODEIN1002,5
7ETHYL MORPHIN1002,5
8NICODICODIN1002,5
9NORCODEIN1002,5
10PHOLCODIN1002,5
11PROPIRAM1002,5
12MORPHINE 0,2 morphin tính theo morphin base tinh khiết
13TRAMADOL37,5 

 

PHỤ LỤC V

BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STTTÊN DƯỢC CHT HƯỚNG THẦNHÀM LƯỢNG TỐI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIỀU (mg)
1ALLOBARBITAL10
2ALPRAZOLAM0,25
3AMOBARBITAL10
4BARBITAL10
5BROMAZEPAM1
6BROTIZOLAM0,25
7BUTOBARBITAL10
8CAMAZEPAM5
9CHLODIAZEPOXID5
10CLOBAZAM5
11CLONAZEPAM0,5
12CLORAZEPAT10
13CLOTIAZEPAM5
14DIAZEPAM5
15ESTAZOLAM0,5
16FLUDIAZEPAM0,5
17FLUNITRAZEPAM0,5
18FLURAZEPAM5
19HALAZEPAM5
20KETAZOLAM5
21LOPRAZOLAM0,25
22LORAZEPAM0,5
23LORMETAZEPAM0,25
24MEPROBAMAT100
25MEDAZEPAM5
26METHYLPHENOBARBITAL10
27MIDAZOLAM5
28NITRAZEPAM5
29NORDRAZEPAM0,25
30OXAZEPAM10
31PARAZEPAM5
32PENTOBARBITAL10
33PHENOBARBITAL25
34SECBUTABARBITAL10
35TEMAZEPAM25
36TETRAZEPAM5
37VINYLBITAL10
38CLOXAZOLAM1
39DELORAZEPAM0,25
40ETHYLCLOFLAZEPAT0,25
41NIMETAZEPAM0,25
42OXAZOLAM5
43PINAZEPAM1

 

PHỤ LỤC VI

BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STTTÊN TIỀN CHT DÙNG LÀM THUỐCHÀM LƯỢNG TI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIU (mg)NỒNG ĐỘ TI ĐA CÓ TRONG MỘT ĐƠN VỊ CHƯA CHIA LIỀU
1EPHEDRINE501,5%
2ERGOMETRINE0,125 
3N-ETHYLEPHEDRIN12,5 
4N-METHYLEPHEDRIN/ METHYLEPHEDRIN/
DL-METHYLEPHEDRIN
31,10,0625%
5ERGOTAMINE01 
6PSEUDOEPHEDRINE1200,5%

 

PHỤ LỤC VII

DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC
(Kèm theo Thông tư số:     20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TTc chất
119 Nor-testosterone (tên gọi khác là Nandrolone)
2Amifloxacin
3Aristolochia
4Azathioprine
5Bacitracin Zn
6Balofloxacin
7Benznidazole
8Besifloxacin
9Bleomycin
10Carbuterol
11Chloramphenicol
12Chloroform
13Chlorpromazine
14Ciprofloxacin
15Colchicine
16Dalbavancin
17Dapsone
18Diethylstilbestrol (DES)
19Enoxacin
20Fenoterol
21Fleroxacin
22Furazidin
23Furazolidon
24Garenoxacin
25Gatifloxacin
26Gemifloxacin
27Isoxsuprine
28Levofloxacin
29Lomefloxacin
30Methyl-testosterone
31Metronidazole
32Moxifloxacin
33Nadifloxacin
34Nifuratel
35Nifuroxime
36Nifurtimox
37Nifurtoinol
38Nimorazole
39Nitrofurantoin
40Nitrofurazone
41Norfloxacin
42Norvancomycin
43Ofloxacin
44Oritavancin
45Ornidazole
46Pazufloxacin
47Pefloxacin
48Prulifloxacin
49Ramoplanin
50Rufloxacin
51Salbutamol
52Secnidazole
53Sitafloxacin
54Sparfloxacin
55Teicoplanin
56Terbutaline
57Tinidazole
58Tosufloxacin
59Trovafloxacin
60Vancomycin

 

 

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)

captcha